Download tài liệu về năng suất

Email: Mối quan tâm Họ & Tên:

Giới thiệu phần mềm quản lý mục tiêu giúp tăng năng suất làm việc

  1. Xác định mục tiêu rõ ràng và hành động cụ thể
  2. Báo cáo kết quả giữa nhân viên & người quản lý
  3. Giám sát hiệu quả tiến trình công việc & mục tiêu