Ra đời từ những năm 80 của thế kỷ XX, nhưng việc xây dựng KPI – hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất mới chỉ thật sự nhiều tại Việt gần đây. Tuy vậy nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng thành công trong việc sử dụng KPI. Mỗi doanh nghiệp mỗi đặc trưng, mục đích sử dụng riêng, tuy vào đó mà quy trình áp dụng ở mỗi doanh nghiệp cũng khác nhau.

Tuy nhiên, khung chung về quy trình để xây dựng hệ thống KPIs như sau:

1. Xác định chủ thể xây dựng KPIs

  • Người xây dựng KPIs thường là nhà quản lý, trưởng bộ phận/ phòng/ ban. Nhưng dù là ai thì cũng phải là người có chuyên môn cao và hiểu rõ về mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức/dự án. Đồng thời hiểu rõ về KPI.
  • Sau khi xây dựng khung cá chỉ số đánh giá hiệu suất cốt yếu, để đảm bảo tính thống nhất, khả thi, cần phải có sự góp ý, thẩm định của các bộ phận/cá nhân liên quan

2. Xác định chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận

KIPs được xây dựng cần thể hiện và gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận/ phòng/ ban/ dự án.

3. Xác định vị trí chức danh và trách nhiệm của từng chức danh

Đây là bước mô tả công việc chi tiết của từng cá nhân trong nhóm. Trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng chức danh một cách rõ ràng, cụ thể và khả thi.

Hội thảo Quản lý nhân lực kỷ nguyên 4.0

Nơi các nhà quản trị nhân lực hội tụ

THAM GIA NGAY

4. Xác định các chỉ số hiệu suất cốt yếu KPIs

  • Chỉ số của nhóm/ bộ phận: được xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng nhóm/ bộ phận
  • Chỉ số cá nhân: xây dựng các KPIs cá nhân theo đúng yêu cầu về tiêu chí SMART nêu trên
  • Xây dựng kỳ đánh giá từng chỉ số cụ thể

5. Xác định khung điểm số cho các kết quả thu được

Tương ứng với từng chỉ số, sẽ có các mức độ điểm số khác nhau, phụ thuộc vào mức độ hoàn thành công việc

6. Đo lường, tổng kết và điều chỉnh nếu có

Trên cơ sở khung điểm, nhà quản trị sẽ tổng kết mức tổng điểm và đưa ra các kết luận và đưa ra các điều chỉnh nếu cần thiết.

(Nguồn: sưu tầm từ BrainMark)

SMARTBOSS KPI

Phần mềm đánh giá công việc

Phiên bản chuẩn – Miễn phí

DÙNG THỬ NGAY

Hội thảo Lương 3P

  • Thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên
  • Đạt được các mục tiêu kinh doanh
  • Giảm rủi ro cho doanh nghiệp

Buổi giao lưu là nơi gặp gỡ giữa những người có vai trò quản lý nhân sự.

THAM GIA NGAY

Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống đánh giá KPI

Bớt thời gian chấm công tính lương thêm thời gian quản trị nhân sự

THAM GIA NGAY