Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm: NLĐ là công dân Việt Nam tham gia BHXH bắt buộc theo quy định; Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định;…

NLĐ quy định tại Nghị định này được thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH bắt buộc. Riêng đối tượng NLĐ quy định tại các Điểm e và g Khoản 1 Điều 2 là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; và đối tượng NLĐ quy định tại các Điểm a, c và d Khoản 2 Điều 2 chỉ thực hiện chế độ hưu trí và tử tuất.

Đối tượng NLĐ quy định tại các Điểm a và b Khoản 1 Điều 2 là người giúp việc gia đình và NLĐ quy định tại Khoản 1 Điều 2 mà đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và trợ cấp hằng tháng theo quy định với một số trường hợp thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Nghị định này quy định chi tiết về một số chế độ BHXH bắt buộc, cụ thể gồm: Chế đội thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; Chế độ hưu trí; Chế độ tử tuất.

Bên cạnh đó, một số vấn đề liên quan đến quỹ BHXH như: Mức đóng và phương thức đóng của người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; Tạm dừng đóng BHXH bắt buộc; Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc; Truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc; Hoạt động đầu tư quỹ BHXH;… cũng được quy định cụ thể tại Nghị định.

Về quy định chuyển tiếp, Nghị định nêu rõ một số nội dung như: Quy định chuyển tiếp đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01/01/2016; Phụ cấp khu vực đối với người hưởng BHXH; Chế độ đối với người đang hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày trước ngày 01/01/2016; Tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH;…

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Riêng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018./.

Nguồn: Bảo Hiểm Xã Hội

banner smartboss