Chương trình đào tạo quản lý sản xuất

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Lập kế hoạch điều độ sản xuất Xem nội dung đào tạo Kỹ năng giám sát & quản lý sản xuất Xem nội dung đào tạo Đào tạo quản lý bảo trì theo phương pháp TPM Xem nội dung đào tạo Kỹ năng giám sát chất lượng Xem nội dung đào tạo Đào tạo quản đốc...