Nhận định đâu là kỹ năng cần phải đào tạo

Những khó khăn trong quá trình thực hiện

  • Thấy kỹ năng nào cũng cần, danh sách kỹ năng cần đào tạo rất dài

Kinh nghiệm trong quá trình thực hiện

Nên

  • Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên
  • Sử dụng phần mềm để đối chiếu kết quả đánh giá với yêu cầu về kỹ năng
  • Đưa ra danh sách: kỹ năng nào cần thiết, tầm quan trọng, ai cần đào tạo, số lượng người cần đào tạo

Không nên

  • Cho rằng kỹ năng nào cũng cần thiết