Xây dựng kế hoạch đánh giá

Những khó khăn trong quá trình thực hiện

  • Không biết xây dựng hệ thống đánh giá thế nào
  • Làm sao thuyết phục ban giám đốc đầu tư thuê chuyên gia có kinh nghiệm để xây dựng

Kinh nghiệm trong quá trình thực hiện

Nên

  • Hoạch định chung với kế hoạch đánh giá phục vụ khen thưởng  và khung lương
  • Xác định rõ: một hệ thống đánh giá tốt sẽ phục vụ tốt cho hoạt động đào tạo, từ đó tăng năng suất và tinh thần làm việc của nhân viên

Không nên

  • Giao toàn bộ trách nhiệm xây dựng hệ thống đánh giá cho phòng nhân sự