CHUYÊN VIÊN C&B

Đào tạo C&B chuyên nghiệp

Phòng nhân sự là bộ phận quan trọng trong một công ty với vai trò thu hút và phát huy tối đa nguồn nhân lực, đảm bảo sự gắn bó lâu dài của nhân viên với doanh nghiệp. Trong đó, chuyên viên C&B được coi là người nắm cán cân thu nhập của mọi nhân viên, do đó vị trí này đóng vai trò quan trọng và có tiếng nói trong doanh nghiệp.

Vì vậy các chuyên viên C&B cần phải tham gia các khóa đào tạo nhằm trang bị đầy đủ các nghiệp vụ, kiến thức cần thiết để có đủ khả năng thực thi tốt vị trí công việc này.

Nội dung của khóa học

1. Thiết kế cơ cấu lương

 • Khái quát về cơ cấu lương
 • Cách tiếp cận xây dựng gói lương
 • Quản trị lương
 • Đánh giá công việc
 • Nghiên cứu lương thị trường
 • Cơ cấu trả lương
 • Chiến lược và các cách trả lương
 • Truyền thông cơ cấu lương
 • Đề tài áp dụng: lập cơ cấu và chính sách trả lương

2. Thiết kế cơ cấu thưởng

 • Các loại hình thưởng
 • Thưởng hiệu quả công việc cá nhân
 • Thưởng hiệu quả công việc tập thể/nhóm
 • Đề tài áp dụng: lập chính sách khen thưởng

3. Trả lương và phúc lợi

 • Phúc lợi nhân viên
 • Thiết kế phúc lợi
 • Các loại phúc lợi nhân viên
 • Quản trị phúc lợi
 • Quản trị trả lương
 • Lập chính sách phúc lợi

4. Gia tăng giá trị mang lại cho nhân viên 

 • Giá trị mang lại cho nhân viên
 • Thương hiệu nhà tuyển dụng
 • Gắn kết nhân viên
 • Lưu giữ tài năng

Lợi ích của khóa học

Khóa học giúp cung cấp những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu và cách tiếp cận hệ thống cho những người có trách nhiệm xây dựng hệ thống lương thưởng tổng thể nhằm hỗ trợ công tác tuyển dụng, lưu giữ, khen thưởng nhân viên và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.

 • Đảm bảo tính ngang bằng của gói lương thưởng và đưa ra trọn gói lương thưởng phúc lợi cho từng nhân viên bằng cách sử dụng hệ thống đánh giá công việc và cơ cấu lương phù hợp với yêu cầu của tổ chức, động viên được nhân viên và cạnh tranh với thị trường.
 • Thực hiện phân tích lương thường và đưa ra đề xuất để thu dụng và và lưu giữ tài năng;
 • Quản lý kế hoạch, chương trình khen thưởng của tổ chức nhằm thúc đẩy sự gắn bó và nâng cao kinh nghiệm của nhân viên;
 • Đảm bảo nhân viên nhận thức đầy đủ những lợi ích của phúc lợi, hiểu và đánh giá đúng chính sách lương thưởng của công ty;
 • Đề xuất và hỗ trợ các sáng kiến chiến lược nhằm nâng cao giá trị mang lại cho nhân viên (Employee Value Proposition – EVP), văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu nhà tuyển dụng;

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiểm, Tính lương, Đánh giá KPI,… ezHR9