Trong giáo dục truyền thống, chúng ta thường được dạy các câu danh ngôn kiểu như “Kiên trì nhất định thành công”.

Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy rằng: Biết buông bỏ khi cần buông bỏ, so với kiên trì thực hiện thì rõ ràng quan trọng hơn. (Cũng giống như khi phát hiện hướng đầu tư sai lầm, thì nên lập tức dừng ngay tổn thất!)

Sau đây, tôi xin chia sẻ cùng các bạn một câu chuyện ngụ ngôn mang tính gợi mở sâu sắc. Xem thêm

Trong giáo dục truyền thống, chúng ta thường được dạy các câu danh ngôn kiểu như “Kiên trì nhất định thành công”.

Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy rằng: Biết buông bỏ khi cần buông bỏ, so với kiên trì thực hiện thì rõ ràng quan trọng hơn. (Cũng giống như khi phát hiện hướng đầu tư sai lầm, thì nên lập tức dừng ngay tổn thất!)

Sau đây, tôi xin chia sẻ cùng các bạn một câu chuyện ngụ ngôn mang tính gợi mở sâu sắc. Xem thêm