bao-hiem-xa-hoi-1

 

Nghị định số 116/2011/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
——-
Số: 116/2011/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————
Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2011
NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
_______________________________
CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:
“Điều 7. Cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương
1. Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.
2. Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.
3. Ban Thu.
4. Ban Chi.
5. Ban Cấp sổ, thẻ.
6. Ban Tuyên truyền.
7. Ban Hợp tác quốc tế.
8. Ban Kiểm tra.
9. Ban Thi đua – Khen thưởng.
10. Ban Kế hoạch – Tài chính.
11. Ban Tổ chức cán bộ.
12. Ban Pháp chế.
13. Ban Đầu tư quỹ.
14. Ban Dược và Vật tư y tế.
15. Văn phòng.
16. Viện Khoa học bảo hiểm xã hội.
17. Trung tâm Thông tin.
18. Trung tâm Lưu trữ.
19. Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến.
20. Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội.
21. Báo Bảo hiểm xã hội.
22. Tạp chí Bảo hiểm xã hội.
Các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 15 Điều này là các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc, các tổ chức quy định từ khoản 16 đến khoản 22 Điều này là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
Các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc được thành lập phòng trực thuộc.
Tổng Giám đốc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, giao biên chế, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc.
Số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam không quá 03 người.
Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng trực thuộc theo tiêu chuẩn chức danh do cơ quan có thẩm quyền ban hành và tuân thủ quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.”
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9 như sau:
“3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện theo tiêu chuẩn chức danh do cơ quan có thẩm quyền ban hành và tuân thủ quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện không quá 02 người; số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội không quá 03 người.”
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2012.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản lý và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng