Với người Nhật, khi mở đầu câu chuyện, hay như khi đi phỏng vấn xin việc… thì nhóm máu trở thành yếu tố quan trọng. Theo cuộc khảo sát năm 2016, 99% người Nhật biết nhóm máu của họ là gì, nhưng tại sao tất cả họ đều cần biết về nhóm máu của mình? Xem thêm