MỤC TIÊU

CỦA HOẠT ĐỘNG

ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ

hành chính – điều hành – phát triển

Hoạt động đánh giá nhân viên / đánh giá hiệu quả công việc có những mục tiêu sau đây

Mục tiêu hành chính của hoạt động đánh giá nhân viên

 • Cung cấp thông tin cho việc giải quyết tình huống kỷ luật, buộc thôi việc

 

Mục tiêu điều hành của hoạt động đánh giá nhân viên

 • Làm cơ sở cho việc tăng lương, khen thưởng nhân viên, tạo động lực kích thích nhân viên
 • Cơ hội để nhà quản lý nhìn ra tiềm năng của nhân viên
 • Cơ hội để truyền tải thông điệp cần thiết cho nhân viên
  • Các chuẩn mực đạo đức làm việc
  • Những lời khen ngợi kích thích tinh thần làm việc
  • Những lời cảnh báo cần thiết
  • Những thông tin về công ty, chính sách mới, mục tiêu quan trọng của công ty
 • Cơ hội để tăng cường quan hệ trong công việc giữa cấp trên và cấp dưới

 

Mục tiêu phát triển của hoạt động đánh giá nhân viên

 • Xác định những điểm cần đào tạo để giúp nhân viên tăng năng suất
 • Xác định những điểm cần đào tạo để giúp nhân viên khắc phục điểm yếu
 • Đem lại thông tin để hoạch định nguồn nhân lực & tuyển chọn nhân tài cho tương lai