Chính sách giảm mức đóng BHXH vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) được đề cập tại Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, nay được hướng dẫn tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, cụ thể như sau:

mức đóng BHXH bắt buộc

Đối tượng hỗ trợ

Người sử dụng lao động đóng vào Quỹ TNLĐ, BNN cho NLĐ thuộc đối tượng áp dụng chế độ TNLĐ, BNN theo quy định (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, NLĐ trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ NSNN).

Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm mức đóng vào Quỹ TNLĐ, BNN cho NLĐ phòng, chống Covid-19.

Mức đóng và thời gian áp dụng mức đóng vào Quỹ TNLĐ, BNN

– Mức đóng: Bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

– Thời gian áp dụng: 12 tháng, từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022.

Hiện nay, theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP, mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ TNLĐ, BNN như sau:

– Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH;

– Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện quy định, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận.

Đăng ký tham gia, lựa chọn phương thức đóng, sử dụng và quản lý Quỹ TNLĐ, BNN

Việc đăng ký tham gia, lựa chọn phương thức đóng, sử dụng và quản lý Quỹ TNLĐ, BNN thực hiện theo quy định của pháp luật về BHXH và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Thời gian đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN theo quy định này được tính hưởng chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN.

Trích Nghị quyết 68/NQ-CP.