Mô tả công việc

a. Năng lực:

 • Trình độ Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành quản trị chất lượng.
 • Có kinh nghiệm ít nhất 3 – 5 năm về nghiệp vụ và quản lý.
 • Nắm vững các nguyên tắc, quy định nghiệp vụ trong lĩnh vực làm việc; am hiểu về các Hệ thống quản lý theo ISO 9000, ISO 14000, 5S, Kaizen và thực tế quản lý của Công ty; hiểu biết pháp luật liên quan đến chất lượng & môi trường.
 • Có khả năng sử dụng thành thạo máy vi tính, phần mềm ứng dụng trong công việc; biết soạn thảo các văn bản, báo cáo nghiệp vụ mà mình đảm nhiệm.
 • Có tư duy hệ thống, khả năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và hiệu quả.
 • Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, lãnh đạo quản lý và đào tạo bồi dưỡng nhân viên.
 • Có sức khoẻ đảm bảo công tác tốt và ý thức xây dựng Công ty lâu dài.

b. Trách nhiệm:

Quản lý điều hành hoạt động chung của P.QLCL HT và trực tiếp đảm nhiệm các công việc:

 • Xây dựng cấu trúc, các quá trình của HTQL CL & MT của Công ty theo tiêu chuẩn áp dụng (ISO 9000, ISO 14000, 5S, Kaizen.).
 • Phối hợp với P.CNTT tổ chức thiết lập và triển khai hệ thống quản lý ISO Online, hệ thống an ninh thông tin ISO 27000.
 • Tổ chức lập kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động quản lý chất lượng & môi trường của Công ty hàng năm.
 • Giúp lãnh đạo thiết lập Chính sách, Mục tiêu chất lượng & môi trường và chương trình môi trường của Công ty trong từng giai đoạn.
 • Lập kế hoạch và tổ chức xây dựng, soát xét các tài liệu hệ thống chất lượng, quản lý môi trường của Công ty trong từng giai đoạn.
 • Bổ sung, soát xét Sổ tay chất lượng, Sổ tay môi trường và xem xét các qui trình chung, tích hợp của HTQL CL & MT, bao gồm: Quy trình kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ, kiểm soát sản phẩm không phù hợp, đánh giá chất lượng nội bộ, xem xét của lãnh đạo, hành động khắc phục/ phòng ngừa.
 • Xây dựng chương trình và tổ chức các khoá đào tạo thích hợp về chất lượng, môi trường nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho toàn thể cán bộ công nhân viên.
 • Liên hệ với các tổ chức bên ngoài tổ chức đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ, đảm bảo năng lực đánh giá của đội ngũ đánh giá viên.
 • Lập danh sách các chuyên gia đánh giá nội bộ của Công ty, bổ sung, soát xét cập nhật hàng năm trên cơ sở biến động về lao động, về cơ cấu tổ chức và kết quả đào tạo hàng năm.
 • Lập kế hoạch, chương trình và tổ chức đánh giá nội bộ (định kỳ hoặc đột suất).
 • Xử lý những thiếu sót của HTQL CL, môi trường và giám sát các hoạt động khắc phục, phòng ngừa tại các đơn vị.
 • Đề xuất những biện pháp nhằm giảm thiểu lãng phí, cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng quá trình.
 • Xây dựng các dự án QLCL, cải tiến năng suất, chất lượng và tổ chức triển khai.
 • Quan hệ, làm việc với các tổ chức bên ngoài về chất lượng như: các cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng, tổ chức tư vấn, đào tạo, đánh giá … khi được TGĐ phân công hoặc uỷ quyền.
 • Thực hiện các công việc khác khi ­được Ban Lãnh đạo phân công.

c. Quyền hạn:

+ Những quyền hạn chung:

 • Được phân công công việc và đánh giá kết quả thực hiện của các NV trong Phòng.
 • Được chủ động kế hoạch công tác và điều phối công việc trong phạm vi quản lý và chịu trách nhiệm về quyết định đó.
 • Được ký bảng chấm công hàng tháng của phòng.
 • Được ký kiểm tra các văn bản liên quan đến công việc QLCL, môi trường và cải tiến.
 • Được trao đổi với các nhân viên và lãnh đạo các đơn vị về các vấn đề liên quan trong quá trình kiểm tra, kiểm soát.
 • Được tham gia ý kiến trong việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách và các qui định trong Công ty.
 • Được báo cáo, đề xuất ý kiến với Ban Lãnh đạo Công ty về các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của Phòng.
 • Được giải quyết cho nhân viên nghỉ phép đến 02 ngày, nếu trên 02 ngày đề nghị TGĐ/ Phó TGĐ phụ trách giải quyết…

+ Những quyền hạn riêng của TP.QLCL HT:

 • Có quyền kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của các đơn vị, phòng ban khác về việc thực hiện quy trình, quy định liên quan đến hệ thống QLCL, QL môi trường của Công ty (định kỳ hoặc đột xuất).
 • Có quyền yêu cầu tất cả các đơn vị trong Công ty cung cấp và giải trình các tài liệu, dữ liệu và hồ sơ liên quan đến HTQLCL, HT môi trường.
 • Yêu cầu các đơn vị thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa và thực hiện các chương trình cải tiến chất lượng, đảm bảo môi trường.
 • Được tiếp cận với tất cả các đơn vị và cá nhân trong mọi vấn đề xuyên suốt các hoạt động có liên quan đến chất lượng & môi trường của Công ty.
 • Có quyền báo cáo trực tiếp đến TGĐ và QMR mọi vấn đề liên quan đến HTQLCL, HTQLMT và các chương trình cải tiến.
 • Được tham gia các hội nghị về sản xuất, hội nghị khách hàng liên quan đến chất lượng và môi trường; được ký một số văn bản về chất lượng & môi trường theo sự uỷ quyền của TGĐ và chịu trách nhiệm trước TGĐ.

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng – Mẫu 3 Tại đây

Máy chấm công iFace

Máy chấm công khuôn mặt là sản phẩm công nghệ cao, hiện đại nhất trong những sản phẩm thuộc dòng máy chấm công iFace

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự
Xem thêm