Mô tả công việc của Giám đốc tài chính

Nhiệm vụ, quyền hạn:

–  Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ.

–  Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.

–  Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp.

–  Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.

–  Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.

–  Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện hạn mức tín dụng cấp cho khách hàng

–  Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng, dự án.

–  Theo dõi việc xử lý hàng hoá không phù hợp đối với hàng nhập mua và ra quyết định xử lý hàng không phù hợp đối với hàng hỏng không thể sửa chữa được

–  Tổ chức kiểm tra và thử nghiệm hàng mua.

–  Lập kế hoạch và điều hành hoạt động của bộ phận.

–  Điều hành các cuộc xem xét của lãnh đạo cấp bộ phận về Hệ thống chất lượng tại bộ phận.

–  Lập và gửi các yêu cầu cải tiến chất lượng đến công ty.

–  Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo cấp bộ phận.

–  Báo cáo với Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết bảo đảm không để hoạt động SXKD đình trệ và thiệt hại.

–  Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các Giám đốc thành viên Ban Giám đốc Công ty, với hoạt động của các Đơn vị SXKD và sâu sát trong Công ty.

–  Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Giám đốc vắng mặt.

Phần mềm nhân sự HRPRO7

Phần mềm Quản lý Nhân sự HRPRO7 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Tính lương, Đánh giá KPI,…

Tiêu chuẩn

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học.

Trình độ chuyên môn: Kế toán, tài chính, quản trị.

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh – Trình độ C trở lên.

Yêu cầu khác: Am hiểu lĩnh vực quản trị, ngoại giao.

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Giám Đốc – Mẫu 6 Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

  • Giám đốc công ty dịch vụ
  • Trưởng phòng marketing
  • Chuyên viên đào tạo
  • Trưởng phòng nhân sự