Giám Đốc Tài Chính – Chief Financial Officer CFO

Mô tả công việc

 • Quản lý nguồn vốn Công ty.
 • Xây dựng chiến lược tài chính, cấu trúc tài chính Công ty.
 • Quản lý ngân quỹ, dòng tiền.
 • Quản lý công tác tín dụng Công ty.
 • Tìm kiếm nguồn tài trợ để hỗ trợ nguồn vốn dự án cho Công ty.
 • Lập phương án huy động vốn.
 • Quản lý công tác huy động vốn.
 • Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tài chính, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn , chi phí, nguồn lực.
 • Phân tích và quản trị tài chính trên cơ sở đánh giá tình hình tài chính của Doanh nghiệp để đưa ra những biện pháp nâng cao năng lực tài chính của Doanh nghiệp.
 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch tài chính (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn) cho Công ty.
 • Xây dựng mối quan hệ với ngân hàng trong việc huy động nguồn vốn cho Công ty.
 • Xây dựng mối quan hệ nhà Đầu tư trong việc tìm kiếm Quỹ đầu tư.
 • Thực hiện việc phân tích và quản trị tài chính.
 • Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc

Phần mềm nhân sự HRPRO7

Phần mềm Quản lý Nhân sự HRPRO7 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Tính lương, Đánh giá KPI,…

Yêu cầu công việc

 • Tối thiểu tốt nghiệp Đại học kinh tế chuyên ngành tài chính, kế toán.
 • Đã tham gia các khóa đào tạo về tài chính tại các trường, trung tâm có uy tín.
 • Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong các Công ty xây dựng, bất động sản  ở vị trí tương đương.

Thông tin khác

Hình thức: Nhân viên chính thức

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Giám Đốc – Mẫu 5 Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự
Xem thêm