Giám đốc điều hành tiếng Anh là Chief executive officer (viết tắt CEO), là người thay mặt hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm hoạt động của toàn công ty, điều hành tất cả mọi công việc hàng ngày.

Với các công ty nước ngoài, CEO đóng vai trò cực kỳ quan trọng, thiên nhiều về chiến lược, chính vì vậy ở nước ngoài còn một chức danh khá phổ biến là Giám đốc hoạt động (Chief operating officer – COO), giúp CEO để điều hành các hoạt động, công việc hàng ngày.

I. Mô tả công việc vị trí Giám đốc điều hành

Nhiệm vụ/trách nhiệm của Giám đốc điều hành tuỳ thuộc vào quy mô, lĩnh vực, các mục tiêu công việc cụ thể sẽ khác khác nhau. Bạn có thể tham khảo một số mẫu mô tả công việc của giám đốc điều hành như sau:

Mẫu mô tả công việc 1, bao gồm các nhiệm vụ:

1. Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và định hướng chiến lược chung cho công ty

2. Đưa ra mục tiêu, hướng phát triển và chiến lược của công ty.

3. Điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của nhà hàng.

4. Chịu trách nhiệm về lợi nhuận, hướng phát triển và tăng trưởng của nhà hàng.

5. Đảm bảo đạt được các mục tiêu hiện tại và tương lai của công ty như mong đợi của ban giám đốc về tăng trưởng doanh số, lợi nhuận, chất lượng sản phẩm, phát triển nhân tài và các hoạt động khác.

6. Lập kế hoạch kinh doanh và marketing

7. Quản lý nhân viên để đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất.

8. Trình bày báo cáo rõ ràng và đúng hạn cho ban giám đốc, trình bày các đề xuất cho ban giám đốc duyệt.

9. Đánh giá tình hình hoạt động của các phòng ban.

Mẫu mô tả công việc 2, bao gồm các nhiệm vụ:

1. Hoạch định:

Phối hợp với Ban điều hành xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu dài hạn.

Điều hành các Phòng/Ban Công ty để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

2. Quản trị:

Giám sát Dự Án và đưa ra quyết định và đề xuất đúng đắn những giải pháp, chiến lược,… với Ban điều hành, xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty và các bộ phận.

Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả.

3. Marketing:

Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn; đánh giá định kỳ các kênh marketing cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Chỉ đạo công tác xây dựng, triển khai các kế hoạch marketing nhằm đẩy mạnh thương hiệu của Công ty trên thị trường

Định kỳ đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, hoạt động marketing.

4. Kinh doanh:

Đinh hướng việc tổ chức xây dựng và phát triển các kênh bán hàng cho Công ty.

Phối hợp với Ban điều hành để hoạch định, xây dựng tiêu chuẩn cho từng kênh bán hàng.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh

Đánh giá và theo dõi hiệu quả hoạt động của từng kênh bán hàng.

5. Nhân sự

Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; trực tiếp tham gia tuyển dụng nhân sự cho công ty.

Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của Công ty.

6. Tài chính:

Xây dựng ngân sách, định mức chi phí về Dự án.

Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí.

7. Kiểm soát:

Xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động cho Công ty.

Xây dựng bộ máy và tổ chức hệ thống kiểm soát đã được phê duyệt.

8. Báo cáo:

Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo đối với Giám đốc điều hành cho Ban điều hành theo quy định của công ty.

Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan.

II. Tiêu chuẩn công việc Giám đốc điều hành

Tiêu chuẩn công việc của Giám đốc điều hành bao gồm: bằng cấp, đào tạo, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tố chất sau đây:

1. Am hiểu về lĩnh vực F&B và QSR (kiến thức về QSR là cần thiết và bắt buộc).

2. Đã từng làm điều hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực F&B hoặc làm quản lý có khả năng lên vị trí điều hành

3. Có thời gian làm việc :

4. Ít nhất 5 năm ở vị trí quản lý ; trong đó, tối thiểu 3 năm ở vị trí quản lý trong Công ty có kinh doanh ngành nhà hàng

5. Hoặc kinh nghiệm làm việc trong ngành ăn uống hoặc ngành nghề liên quan tại nước ngoài

6. Hoặc 2 năm kinh nghiệm quản lý chuỗi nhà hàng

7. Kỹ năng đàm phán và làm việc với đối tác nước ngoài

8. Kỹ năng hoạch định và triển khai chiến lược

9. Sử dụng thành thạo tiếng Anh và Tiếng Việt (cần thiết phải giỏi kỹ năng Tiếng Việt nếu ứng viên là Việt Kiều hoặc người nước ngoài).

Download biểu mẫu xây dựng bảng mô tả công việc