Vượt qua giai đoạn “đóng băng”, Tài chính – Ngân hàng vẫn là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng hàng đầu tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Theo báo cáo của thị trường lao động, có đến 64,2% ngân hàng có nhu cầu tuyển dụng thêm nguồn nhân lực chất lượng và đáp ứng những thời cơ mới của thị trường đưa ra. Theo dự báo của các chuyên gia tài chính, năm 2019 này, nhu cầu nhân lực chất lượng cao của ngành Tài chính – Ngân hàng khoảng 94.000 người, năm 2020 con số này sẽ đạt gần 130.000 người. Đây là cơ hội hấp dẫn cho hàng ngàn cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng.

Bên cạnh đó,chúng ta cũng biết, đặc thù của ngành Tài chính ngân hàng này là 1 ngân hàng sẽ có khá nhiều chi nhánh và điểm giao dịch, chẳng hạn như Agribank hiện nay đã hơn 2.240 chi nhánh và điểm giao dịch trên toàn lãnh thổ Việt Nam, các ngân hàng khác hầu như đều ở có khoảng vài trăm điểm giao dịch. Điều này dẫn đến việc quản lý nhân sự trong ngành này phải rất chuyên nghiệp thì mới đem lại hiệu quả cao một cách đồng bộ toàn hệ thống được

mo ta cong viec giam doc nhan su ngan hang 1

Ngành tài chính – ngân hàng

Dưới đây sẽ gợi ý về một số yếu tố cần có trong một bảng Mô tả công việc vị trí Giám đốc Nhân sự mà các doanh nghiệp hoạt động trong ngành Tài Chính Ngân hàng đang rất cần đến để giúp họ xây dựng được 1 đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và phù hợp:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Quản lý điều hành hoạt động của Ban Nhân sự Khối Tín dụng tiêu dùng (EASYCREDIT); 
 • Xây dựng, tổ chức triển khai và kiểm soát việc thực hiện các chiến lược quản trị nguồn nhân lực cho EASYCREDIT nhằm đảm bảo việc thực thi các chiến lược và kế hoạch kinh doanh một cách hiệu quả, đặc biệt trong các lĩnh vực về nguồn nhân lực kế thừa, quản lý tài năng, quản lý sự thay đổi, quản lý thành tích công việc và tổ chức, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đãi ngộ nhân viên và gắn kết tổ chức/ Managing the operations of Human Resources Department of Consumer Finance Division ((EASYCREDIT) in establishing, implementing and supervising EASYCREDIT human capital management strategies effectively, especially in the areas of succession planning, talent management, change management, performance management, people learning and development, compensations and benefits and employee engagement:
 1. Hoạch định và Quản lý chiến lược Nhân Sự / HR Strategic Planning and Management.

– Xây dựng và định hướng các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch của Ban Nhân Sự dựa trên chiến lược và kế hoạch kinh doanh của của Khối TDTD và toàn EVNFinance. / Build and direct Human Resources strategies, objectives, action plans to be in line with the business strategies & action plans of CFD & EVNFinance.

– Đảm bảo việc triển khai, thực thi các chiến lược và kế hoạch nhân sự một cách đồng bộ, hiệu quả/ Ensure the deployment and implementation of HR strategies and workforce planning consistently and efficiently.

– Hoạch định ngân sách và quản lý việc sử dụng ngân sách cho hoạt động QTNNL. / Budget planning and controlling for HRM activities.

– Quản lý và điều hành hoạt động của các bộ phận thuộc Ban Nhân Sự / Manage and supervise the departments operations.

– Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Ban Nhân Sự nhằm phát huy tối đa hiệu quả làm việc / Coach and develop HR people to maximize their working efficiency.

mo ta cong viec giam doc nhan su ngan hang 2

Mô tả công việc giám đốc nhân sự ngành tài chính – ngân hàng

 1. Đào tạo và phát triển tổ chức / Learning & Organization Development

– Tham mưu về cơ cấu tổ chức, hệ thống chức danh công việc, kế hoạch nhân sự …/ Consult on organizational structure, the job titles systems, workforce planning …

– Thiết lập, triển khai các qui trình về việc định hình cơ cấu tổ chức, thiết kế công việc, định biên nhân sự cho các phòng ban / Establish and implement procedures for shaping organizational structure, job design, headcount for all departments.

– Tham mưu về các hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và quản lý tài năng. / Consult on training, development and talent management activities.

– Đảm bảo hiệu quả và tính ứng dụng của các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực./ Ensure the effectiveness and applicability of the training and human resource development programs.

– Đảm bảo nhân viên được trang bị các kiến thức căn bản về chuyên môn và kỹ năng mềm để thực hiện công việc. / Ensure employees are equipped with basic knowledge of expertise and soft skills.

– Định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, đặc biệt là quản lý cấp trung trở lên. / Orient people career development, especially middle management up.

 1. Tuyển dụng / Talent Acquisition

– Tham mưu về các xu hướng, chính sách và quy trình tuyển dụng phù hợp với từng thời điểm và nhu cầu của CFD./ Consult on hiring trends, recruitment policies and procedures to align with project workforce planning from time to time.

– Đảm bảo việc tuyển dụng được thực hiện một cách công bằng, khách quan, đúng theo qui trình và luật định. / Ensure the fairness, transparency in implementing TA activities in accordance with procedures and labor laws.

– Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng / Develop Employer Branding.

 1. Tiền lương và Phúc Lợi / Compensations and Benefits 

– Tham mưu về các chế độ, chính sách thu hút và lưu giữ nguồn nhân lực. / Consult the regulations /policies of people attraction and retention.

– Đảm bảo việc thực thi chế độ chính sách công bằng, chính xác, đầy đủ, kịp thời và tuân thủ theo qui định của pháp luật. / Ensure the fairness, transparency in implementing C&B activities in accordance with procedures and labor laws.

– Quản lý, phân bổ và giám sát các chi phí nhân sự, quỹ lương, thưởng và các phúc lợi khác. / Manage, allocate and monitor the personnel expenditures, salaries, bonuses and other benefits.

– Quản lý biểu hiện làm việc và thành tích / Performance management.

 1. Đối tác Chiến lược Nhân Sự / Human Resources Business Partner

– Đóng vai trò tư vấn cho cấp quản lý và nhân viên về các hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại phòng ban phụ trách / Act as consultants for management and operations staff on HR management at the departments in-charge.

– Kiểm soát việc thực hiện các quy chế, quy định liên quan đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại các phòng ban trong CFD/ Control the implementation of the rules and regulations related to HR management activities at the departments in-charge. 

– Quản lý, giám sát công tác tổ chức định hướng, hội nhập cho nhân viên mới./ Manage and supervise the induction and orientation for new comers.

– Tham gia đánh giá chương trình đào tạo và phát triển, ghi nhận các khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên / Participate in training and development evaluation. Keep track on the employee satisfaction survey.

– Thiết lập mối quan hệ lao động mật thiết với nhân viên các cấp và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác trong Ban Nhân sự nhằm đảm bảo các quy trình được triển khai hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của cán bộ nhân viên trong Khối TDTD / Establish the working relationships with all kinds of level employee and other HR Department to ensure the processes are implemented effectively and meet needs of staff in the CFD.

 1. Truyền Thông Nội Bộ / Internal Communication

– Xây dựng, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình/hình thức truyền thông nội bộ hiệu quả theo đinh hướng của Công ty và Khối TDTD / Develop, plan and implement program in internal communication in accordance with the orientation of EVNFinance and CFD in developing its culture and core values.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình khảo sát nhân viên về cấc nội dung quản trị nguồn nhân lực khác nhau theo yêu cầu thực tế của từng bộ phận và toàn Khối TDTD/ Develop and organize programs to survey employees about human resource management according to the actual requirements of each department and the whole CFD.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

mo ta cong viec giam doc nhan su ngan hang 3

Yêu cầu công việc của giám đốc nhân sự ngành tài chính – ngân hàng

 1. Tốt nghiệp đại học trở lên với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhân sự và 5 năm làm quản lý tại các tổ chức có quy mô trên 500 nhân sự / BA degree, with a minimum of 10 years HR general experience of which 5 years will have been in a HR Management role at the company with more than 500 staffs.
 2. Tầm nhìn, khả năng xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực/ Visionary and strategic thinking on people development
 3. Khả năng triển khai các chiến lược, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực / Ability to implement HR strategies, policies, programs and action plans
 4. Khả năng quản trị dự án, quản trị thời gian hiệu quả / Effective project management and time management
 5. Khả năng quản lý sự thay đổi/ Change management skill
 6. Khả năng lãnh đạo, quản lý điều hành/ Leadership, operational management skill
 7. Khả năng tạo ảnh hưởng trực tiếp/ gián tiếp nhằm mang lại kết quả và mục tiêu như mong đợi/ (In)directly influence to others to deliver results and objectives as expected
 8. Khả năng quản lý nhiều chương trình và dự án cùng một lúc; / Ability to manage multiple programs and projects at the same time
 9. Khả năng làm việc dưới áp lực cao / Ability to work under high pressure
 10. Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, giải quyết vấn đề, xử lý mâu thuẫn xuất sắc/ Excellent in communication, negotiation, problem solving & conflict handling
 11. Kỹ năng tư vấn xuất sắc/ Excellent consultancy skill
 12. Am hiểu về ngành tài chính tiêu dùng là một lợi thế/ Intensive experience in consumer finance industry is am advantage 
 13. Thành thạo tiếng Anh / High level of English proficiency
 14. Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (MS windows, Excel, MS Office,…/ Excellent in PC skills (MS windows, Excel, MS office etc…);

Tải Mẫu Mô tả công việc Giám đốc Nhân sự Ngành Tài Chính Ngân Hàng TẠI ĐÂY

Paste your AdWords Remarketing code here