Hiện nay trong đa phần các doanh nghiệp, công tác kế hoạch đã có được sự quan tâm nhất định, nhưng vẫn chưa xứng tầm với tính chất quan trọng của nó. Hiệu quả của cả một quá trình sản xuất tùy thuộc rất nhiều vào chất lượng của công tác kế hoạch sản xuất. Bộ phận sản xuất làm tốt hay không, không chỉ quản lý quá trình sản xuất tốt mà còn phụ thuộc vào nhiều bộ phận: kế hoạch, cung ứng, điều độ, và cả nhân sự, sự phối hợp đồng bộ các yếu tố nầy sẽ giúp cho công tác sản xuất được vận hành hiệu quả giảm thiểu nhiều lãng phí, từ đó năng suất, chất lượng sẽ được nâng cao và chi phí sản xuất giảm, đó chính là mục tiêu mong muốn của các doanh nghiệp

Lap ke hoach san xuat

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Xem thêm đề cương khóa đào tạo tại đây