Kỹ năng theo từng vị trí

Đánh giá kỹ năng và hiệu quả công việc của nhân viên là một biện pháp được sử dụng rộng rãi từ những năm 1980 khi vấn đề cạnh tranh trên thị trường trở nên gay gắt, buộc các doanh nghiệp phải chú trọng và khuyến khích nhân viên thực hiện tốt các mục tiêu và yêu cầu trong công việc.

Đánh giá kỹ năng và hiệu quả công việc của nhân viên được hiểu là: quá trình xem xét nhằm đánh giá một cách có hệ thống hiệu quả công việc và năng lực của nhân viên, bao gồm kết quả công việc, phương pháp làm việc, những phẩm chất và kỹ năng thực hiện công việc.

Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như:

  • Cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên về mức độ thực hiện công việc của họ so với các tiêu chuẩn mẫu và so với các nhân viên khác;
  • Giúp nhân viên điều chỉnh, sửa chữa các sai lầm trong quá trình làm việc;
  • Kích thích, động viên nhân viên thông qua những điều khoản về đánh giá, ghi nhận và hỗ trợ;
  • Cung cấp các thông tin làm cơ sở cho các vấn đề đào tạo, trả lương, khen thưởng, thuyên chuyển nhân viên, cải tiến cơ cấu tổ chức …;
  • Phát triển sự hiểu biết về công ty thông qua đàm thoại về các cơ hội và hoạch định nghề nghiệp;
  • Tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa cấp trên và cấp dưới.

Các kỹ năng cần thiết cho các vị trí thuộc phòng kỹ thuật


Các kỹ năng cần thiết cho các vị trí thuộc phòng kế toán


Các kỹ năng cần thiết cho các vị trí thuộc phòng hành chính nhân sự


Các kỹ năng cần thiết cho các vị trí thuộc phòng kinh doanh và chăm sóc khách hàng


Các kỹ năng cần thiết cho các vị trí thuộc phòng quản lý chung


Các kỹ năng cần thiết cho các vị trí thuộc phòng Marketing


Các kỹ năng cần thiết cho vị trí thuộc nhóm HORECA