1. Thị phần của công ty so với toàn bộ thị trường: 

  • Đó chính là tỷ lệ % giữa doanh số của công ty so với doanh số của toàn ngành.
  • Thị phần của công ty so với phân khúc mà nó phục vụ: đó là tỷ lệ % giữa doanh số của công ty so với doanh số của toàn phân khúc.

2. Thị phần tương đối:

  • Đó là tỷ lệ so sánh về doanh số của công ty với đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. 
  • Nó cho biết vị thế của sản phẩm của công ty trong cạnh tranh ở trên thị trường như thế nào.

Phần mềm nhân sự ezHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự ezHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Tính lương, Đánh giá KPI,…

3. Tăng thị phần nhưng tăng trưởng có bằng không?

  • Công ty cần so sánh mức tăng thị phần của công ty so với mức tăng thị phần của các công ty khác.
  • Đôi khi công ty tăng thị phần nhưng mức tăng trưởng lại kém hơn các công ty khác thì công ty cần xem xét lại.

Thư viện KPI

Xem KPI của các bộ phận khác:

  • KPI bộ phận nhân sự
  • KPI bộ phận marketing
  • KPI bộ phận Sale
  • KPI bộ phận Tài chính

 

Xem thêm