1. Thị phần của công ty so với toàn bộ thị trường: 

  • Đó chính là tỷ lệ % giữa doanh số của công ty so với doanh số của toàn ngành.
  • Thị phần của công ty so với phân khúc mà nó phục vụ: đó là tỷ lệ % giữa doanh số của công ty so với doanh số của toàn phân khúc.

2. Thị phần tương đối:

  • Đó là tỷ lệ so sánh về doanh số của công ty với đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. 
  • Nó cho biết vị thế của sản phẩm của công ty trong cạnh tranh ở trên thị trường như thế nào.

3. Tăng thị phần nhưng tăng trưởng có bằng không?

  • Công ty cần so sánh mức tăng thị phần của công ty so với mức tăng thị phần của các công ty khác.
  • Đôi khi công ty tăng thị phần nhưng mức tăng trưởng lại kém hơn các công ty khác thì công ty cần xem xét lại.

APP chấm công

Phần mềm chấm công trên điện thoại EZHR App là giải pháp công nghệ để tối ưu hóa việc quản lý nhân sự của các công ty. ezHR App