Mức thu nhập trung bình:

 • Công thức: =  
 • Khi xem xét mức thu nhập trung bình toàn công ty, giúp bạn xem xét mức thu nhập trung bình của công ty bạn đã phù hợp hay chưa với thu nhập trung bình của ngành hay các đối thủ cạnh tranh khác.

Mức thu nhập giờ công trung bình:

 • Công thức: = thu nhập trung bình / số giờ làm việc (đối với thời gian đo lường).
 • Đây cũng là tỷ lệ so sánh thu nhập trung bình với các doanh nghiệp trong ngành như mục 1 ở trên.

Mức thu nhập theo chức danh:

 • Mức thu nhập trung bình không phản ánh một cách chính xác thu nhập của các chức danh trong công ty của bạn.
 • Ngoài ra, bạn cần xây dựng mức thu nhập trung bình của từng chức danh để xây dựng quy chế lương (click vào để xem về xách xây dựng quy chế lương).
 • Công thức: =  
 • Khi xem xét mức thu nhập trung bình theo chức danh, giúp bạn xem xét mức thu nhập trung bình của công ty bạn đã phù hợp hay chưa với thị trường.

Tỷ lệ chi phí lương:

 • Công thức: 
 • Bạn cũng cần xem xét xem mức chi phí này đã hợp lý chưa, có phù hợp với tỷ lệ trong ngành hay không?

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Tính lương, Đánh giá KPI,…


ezHR9

Thư viện KPI

Xem KPI của các bộ phận khác:

 • KPI bộ phận nhân sự
 • KPI bộ phận marketing
 • KPI bộ phận Sale
 • KPI bộ phận Tài chính