1.Mức thu nhập trung bình:

Công thức: = Tổng thu nhập / số lượng nhân viên trung bình trong năm

Mức thu nhập trung bình toàn công ty, giúp so sánh mức thu nhập trung bình của công ty bạn đã phù hợp hay chưa với thu nhập trung bình của ngành hay các đối thủ cạnh tranh khác.

2. Chi phí nhân sự bình quân

Công thức: (lương+ thưởng+ phúc lợi+ phụ cấp+ đào tạo)/ số lượng nhân sự bình quân (có thể tính theo từng nhóm chức danh)

Tương tự công thức 1, tuy nhiên có thêm yếu tố đào tạo. Cho biết công ty đầu tư/ chi cho mỗi CBNV trung bình là bao nhiêu.

3. Chi phí lương/ tổng thu nhập của CBNV

Cho biết lương chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong thu nhập, ngoài lương, CBNV có thêm các khoản khuyến khích vật chất nào khác không?

Download biểu mẫu KPI