1. Tổng giá trị gia tăng

  • Tổng giá trị gia tăng là tổng giá trị tăng lên do các đề xuất của các bộ phận, cá nhân trong 1 năm.
  • Ngoài ra, bạn có thể tổng hợp tổng chi phí thưởng và tỷ lệ tương ứng với tổng giá trị gia tăng.

2. Tổng số ý kiến

  • Bạn nên theo dõi số ý kiến theo từng tháng và theo từng bộ phận.
  • Đối với các bộ phận có ít ý kiến thì bạn cần có biện pháp thúc đẩy sự sáng tạo của các bộ phận đó. Lưu ý là ý kiến chỉ được xét khi nó thực sự có giá trị.

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Tính lương, Đánh giá KPI,…


ezHR9

Thư viện KPI

Xem KPI của các bộ phận khác:

  • KPI bộ phận nhân sự
  • KPI bộ phận marketing
  • KPI bộ phận Sale
  • KPI bộ phận Tài chính