1. Giá trị order tối thiểu:

 • Là giá trị tối thiểu mà tại đó bạn mới ký đơn hàng để đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận đặt ra.
 • Kiểm tra thường xuyên tỷ lệ này hàng tháng, bạn biết rằng các trường hợp order có số lượng dưới mức yêu cầu và bộ phận ký order phải giải trình.

2. Giá trị trung bình của các order

 • Bằng tổng giá trị / tổng số order
 • Chỉ số này cho biết một các khách hàng có số lượng order lớn hơn hay nhỏ hơn số lượng order trung bình.

3. Doanh số/khách hàng

 • Chỉ tiêu này xác định xem khách hàng nào chiếm nhiều doanh số nhất.
 • Bạn có thể xem xét 20 % số khách hàng chiếm 80 % doanh số của bạn, và bạn cần tập trung nỗ lực chăm sóc khách hàng vào các đối tượng này.

APP chấm công

Phần mềm chấm công trên điện thoại EZHR App là giải pháp công nghệ để tối ưu hóa việc quản lý nhân sự của các công ty.


ezHR App

4. Tỷ lệ lợi nhuận/ từng order

 • Xem xét được chỉ tiêu này, cho bạn biết bạn đã sử dụng các loại chi phí nào, chi phí nào đã có khả năng cải tiến được, trách nhiệm của các bộ phận.

5. Tỷ lệ lợi nhuận trên từng khách hàng:

 • Tổng hợp tỷ lệ lợi nhuận trên từng khách hàng bằng cách cộng tỷ lệ các order.
 • Chỉ tiêu này cho biết khách hàng nào đang tạo nhiều lợi nhuận nhất cho bạn.
 • Chỉ tiêu này chưa chắc đã đúng nếu như việc giảm lợi nhuận là do phía lỗi của bạn.

Thư viện KPI

Xem KPI của các bộ phận khác:

 • KPI bộ phận nhân sự
 • KPI bộ phận marketing
 • KPI bộ phận Sale
 • KPI bộ phận Tài chính