1. Vòng quay tổng tài sản

  • Chỉ số này đo lường khả năng doanh nghiệp tạo ra doanh thu từ việc đầu tư vào tổng tài sản . Chỉ số này bằng 3 có nghĩa là : với mỗi đô la được đầu tư vào trong tổng tài sản, thì công ty sẽ tạo ra được 3 đô la doanh thu. Các doanh nghiệp trong ngành thâm dụng vốn thường có chỉ số vòng quay tổng tài sản thấp hơn so với các doanh nghiệp khác.
  • Vòng quay tổng tài sản= doanh thu thuần/ tổng tài sản trung bình

2. Vòng quay tài sản cố định

  • Cũng tương tự như chỉ số vòng quay tổng tài sản chỉ khác nhau và với chỉ số này thì chỉ tính cho tài sản cố định
  • Vòng quay tài sản cố định= doanh thu thuần/ tài sản cố định trung bình

 

Phần mềm nhân sự ezHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự ezHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Tính lương, Đánh giá KPI,…

3. Vòng quay vốn cổ phần

  • Chỉ số này đo lường khả năng doanh nghiệp tạo ra doanh thu từ việc đầu tư vào tổng vốn cổ phần( bao gồm cổ phần thường và cổ phần ưu đãi). Tỷ số này bằng 3 có nghĩa là với mỗi đô la đầu tư vào vốn cổ phần, công ty sẽ tạo ra 3 đô la doanh thu.
  • Vòng quay vốn cổ phần= 

Thư viện KPI

Xem KPI của các bộ phận khác:

  • KPI bộ phận nhân sự
  • KPI bộ phận marketing
  • KPI bộ phận Sale
  • KPI bộ phận Tài chính

 

Xem thêm