KPI về an toàn lao động

1. Tỷ lệ báo cáo an toàn lao động

Tỷ lệ này được đo lường bằng số tai nạn lao động trong một tháng của mỗi bộ phận sản xuất.

2. Tỷ lệ thời gian mất mát do an toàn lao động

  • Tổng thời gian mất mát của tất cả các chức danh liên quan đến 1 tai nạn lao động. Bạn tổng hợp toàn bộ thời gian mất mát lại.
  • Tổng chi phí liên quan đến thời gian mất mát gồm chi phí mất đi và chi phí xử lý an toàn lao động

Phần mềm nhân sự ezHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự ezHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Tính lương, Đánh giá KPI,…

3. Tỷ lệ chi phí mất do ATLD:

  • Chi phí mất do an toàn lao động = số sản phẩm bị mất * đơn giá (của người liên quan) + chi phí xử lý an toàn lao động.
  • Bạn theo dõi chi phí này ở các bộ phận khác nhau và so sánh theo từng tháng để có các biện pháp thích hợp.

4. Thời gian huấn luyện ATLD

  • Bạn phải tính thời gian huấn luyện theo từng cá nhân và theo các hạng mục khác nhau để xem xét thời gian huấn luyện đã đủ hay chưa?

Thư viện KPI

Xem KPI của các bộ phận khác:

  • KPI bộ phận nhân sự
  • KPI bộ phận marketing
  • KPI bộ phận Sale
  • KPI bộ phận Tài chính
Xem thêm