KPI – Key Performance Indicator có nghĩa là chỉ số đánh giá thực hiện công việc