Các quy định của pháp luật về ngày nghỉ phép năm cũng như việc chi trả bằng tiền mặt trong trường hợp NLĐ không nghỉ phép năm như thế nào?

– Thứ nhất: Các quy định về nghỉ phép năm của NLĐ. Điều 111, BLLĐ 2012 quy định người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau: 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường; 

Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày (Điều 112 BLLĐ 2012).

Trường hợp người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền (Khoản 2, Điều 114 BLLĐ).

Đối với người lao động thử việc, khoản 2, Điều 6 Nghị định 45/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động thì thời gian NLĐ thử việc theo hợp đồng lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động cũng được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hàng năm.

Như vậy, căn cứ các quy định nói trên, trong thời gian thử việc, nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì NLĐ sẽ được hưởng chế độ nghỉ phép năm.

– Thứ hai: Quy định của pháp luật về thanh toán tiền lương cho NLĐ khi không nghỉ phép năm. Căn cứ theo Điều 113 BLLĐ 2012, Tạm ứng tiền lương, tiền tàu xe đi đường ngày nghỉ hằng năm, khi nghỉ hàng năm, người lao động được tạm ứng trước một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ. Theo điều 114 – BLLĐ 2012: Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ.

1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.

Nguồn: Vietnamnet

Paste your AdWords Remarketing code here