( không liên quan đến chất lượng hay thời hạn hoàn thành)

Biểu hiện kém:

 • Thực hiện khối lượng công việc thấp
 • Thường xuyên theo sau đa số các đồng nghiệp
 • Không hoàn tất được những nhiệm vụ quan trọng nhất
 • Năng suất thấp hơn đa số đồng nghiệp
 • Có thể đạt được một vài mục tiêu, nhưng thất bại trong một số một tiêu khác

Biêu hiện bình thường:

 • Khối lượng công việc chấp nhận được, và tương đương đa số các đồng nghiệp
 • Đạt đa số các mục tiêu công việc, cho phép thất bại trong một số mục tiêu, nhưng ít
 • Khối lượng hoàn thành công việc là bình thường, theo chuẩn

Biểu hiện tốt:

 • Hoàn thành Khối lượng công việc ở mức “đáng ngạc nhiên”
 • Luôn hoàn thành vượt khối lượng kì vọng, dù mục tiêu công việc đặt ra cao hay bình thường
 • Luôn là người co năng suất cao nhất, so với đa số đồng nghiệp
 • Là tấm gương làm việc chăm chỉ cho đồng nghiệp

Biểu hiện quá mức:

 • Khối lượng công việc hoàn thành rất lớn, thậm chí ảnh hưởng đến chất lượng hoặc đạo đức công việc (do công việc quá căng thẳng, tiến độ quá chặt)
 • Chỉ tập trung hoàn thành công việc và bỏ qua tất cả những thứ khác, như mối quan tâm của đồng nghiệp, hoàn cảnh của đồng nghiệp …

Download phiên bản word của nội dung này