Hai người cùng rời quê lên thành phố kiếm việc, một người đi Hà Nội, một người vào Thành phố Hồ Chí Minh; nhưng lúc ở trong phòng chờ, họ lại thay đổi chủ ý, bởi vì nghe người bên cạnh nói, trong thành phố Hồ Chí Minh tinh ranh, người ngoại tỉnh hỏi đường toàn đòi tiền; còn ngoài Hà Nội người ta thật thà, thấy người nghèo không những cho cơm còn cho quần áo.

Anh đi Hồ Chí Minh nghĩ, hay là ra Hà Nội, không kiếm được tiền thì cũng không đến mức đói chết, may mà xe chưa chạy, không thì nhảy vào lò lửa rồi. Anh đi Hà Nội nghĩ, hay là vào thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đường cho người ta cũng kiếm được tiền, vậy thì có cái gì không kiếm được tiền cơ chứ? May mà mình vẫn chưa lên xe, không thì đánh mất một cơ hội làm giàu rồi Xem thêm

 

Hai người cùng rời quê lên thành phố kiếm việc, một người đi Hà Nội, một người vào Thành phố Hồ Chí Minh; nhưng lúc ở trong phòng chờ, họ lại thay đổi chủ ý, bởi vì nghe người bên cạnh nói, trong thành phố Hồ Chí Minh tinh ranh, người ngoại tỉnh hỏi đường toàn đòi tiền; còn ngoài Hà Nội người ta thật thà, thấy người nghèo không những cho cơm còn cho quần áo.

Anh đi Hồ Chí Minh nghĩ, hay là ra Hà Nội, không kiếm được tiền thì cũng không đến mức đói chết, may mà xe chưa chạy, không thì nhảy vào lò lửa rồi. Anh đi Hà Nội nghĩ, hay là vào thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đường cho người ta cũng kiếm được tiền, vậy thì có cái gì không kiếm được tiền cơ chứ? May mà mình vẫn chưa lên xe, không thì đánh mất một cơ hội làm giàu rồi Xem thêm