Dưới đây là các công việc phù hợp nhất cho từng loại tính cách theo phân bài kiểm tra Myers-Briggs do trang Business Insider đưa ra.

infographic viec lam