Lập kế họach điều độ sản xuất

Kỹ năng giám sát & quản lý sản xuất

Đào tạo quản đốc phân xưởng

Đào tạo quản lý kho chuyên nghiệp

Đào tạo tổ trưởng sản xuất