Lập kế họach điều độ sản xuất

Xem nội dung đào tạo

Kỹ năng giám sát & quản lý sản xuất

Xem nội dung đào tạo

Đào tạo quản đốc phân xưởng

Xem nội dung đào tạo

Đào tạo quản lý kho chuyên nghiệp

Xem nội dung đào tạo

Đào tạo tổ trưởng sản xuất

Xem nội dung đào tạo