Quản trị nhân sự online

Thư viện tài liệu về quản trị nhân sự

Lộ trình phát triển nghề nghiệp của HR

3 cấp độ của người làm nghề Nhân Sự 

 • Ở cấp độ 3 (cao nhất – màu xanh đậm), Người Nhân sự tham gia vào các vai trò chiến lược, trong đó Giám đốc Nhân sự được xem như đối tác của Ban Lãnh đạo.
 • Ở cấp độ 2 (màu xanh nhạt), Người nhân sự thực hiện các công tác nhân sự một cách chuyên môn hóa. Bộ phận nhân sự tham gia vào việc tuyển dụng, đào tạo, góp tiếng nói vào sự thăng tiến và sa thải nhân viên. Tuy nhiên, những nhiệm vụ được thực hiện theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.
 • Ở cấp độ 1, công tác nhân sự chỉ đơn thuần là xử lý các sự vụ hành chính: xếp lịch, chấm công tính lương, quản lý hồ sơ, giải quyết tranh chấp nhỏ ..

3 mối quan tâm về nhân sự của một Giám Đốc / Giám đốc Nhân Sự 

Xây dựng tổ chức & phát triển đội ngũ

Nâng cao năng suất của tổ chức 

Giữ chân nhân tài

Xây dựng hệ thống đào tạo / HR Training & Development
 • Hệ thống Đánh giá thái độ, năng lực và thành tích, để phát triển nhân viên, bổ dụng nhân tài vào công việc phù hợp
 • Xây dựng hệ thống kiến thức chung cho tổ chức
 • Xây dựng hệ thống quản trị họat động đào tạo
 • Đào tạo thái độ tích cực thông qua những câu truyện
Tổ chức hệ thống nhân sự

Hoàn chỉnh sơ đồ tổ chức & hệ thống mô tả công việc của tất cả các vai trò trong bộ máy tổ chức

 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các bộ phận
 • Mô tả công việc của tất cả các vai trò trong tổ chức, bao gồm bộ phận nhân sự
  • Phương pháp xác lập mục tiêu của bộ phận và hệ thống tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc.
  • Cơ cấu tổ chức và phân công phân nhiệm trong sơ đồ tổ chức
  • Mối quan hệ giữa các phòng ban, bộ phận khác
Xây dựng hệ thống tuyển dụng và bổ dụng / Recruitment & Assignment
 • Hệ thống Thu hút ứng viên & xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng
 • Hệ thống chọn lọc ứng viên phù hợp với các giá trị cốt lõi và chiến lược kinh doanh
 • Chương trình thăng tiến nghề nghiệp cho nhân viên
 • Kinh nghiệm tuyển dụng
Đảm bảo việc tuân thủ Pháp luật Lao động / Laws & Regulations on Labour
 • Hiểu về pháp luật lao động, Quy định pháp luật về thôi dụng….
 • Đảm bảo Giải quyết tranh chấp lao động, xử lý Những vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động
Tổ chức quản lý mục tiêu / Management By Objectives
 • Xây dựng hệ thống quản trị mục tiêu
 • Xây dựng hệ thống đo lường mục tiêu với KRI, KPI
 • Xây dựng hệ thống báo cáo
 • Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự dựa trên các mục tiêu
Chiến lược nguồn nhân lực /HR Strategy
Vận dụng Văn hoá doanh nghiệp để tăng hiệu quả kinh doanh / Corporate Culture
 • Hỗ trợ Người Đứng Đầu trong việc xác định các giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp & truyền thông
 • Xây dựng các chính sách nội bộ để thúc đẩy các giá trị cốt lõi đó
 • ứng dụng Văn hoá Doanh nghiệp để gắn kết & giữ chân nhân tài, giúp tăng năng suất lao động và giảm chi phí nhân sự

Những mối quan tâm của người làm nghề Nhân Sự 

(click vào để xem chi tiết)

Tuyển dụng

GIới thiệu về tuyển dụng

Đánh giá nhu cầu tuyển dụng
viết bảng tin tuyển dụng
Thu hút ứng viên bên ngoài
Phỏng vấn – tuyển chọn nhân viên
GIúp người mới hòa nhập
Biểu mẫu liên quan
Tool hỗ trợ tuyển dụng (google form)

Tổ chức đào tạo

Biểu mẫu liên quan đến đào tạo
Tool hỗ trợ lên kế họach đào tạo (google form)

Đánh giá nhân sự

Lý thuyết về đánh giá nhân sự 

Biểu mẫu liên quan
Tool hỗ trợ đánh giá (google form)

Thư viện tài liệu & công cụ cho cộng đồng nhân sự

Xây dựng hệ thống lương thưởng & KPI 

Khen thưởng chính xác để kích thích tinh thần làm việc

Tham gia khảo sát lương

và nhận báo cáo khảo sát lương 2019

[efb_likebox fanpage_url=”GiaiPhapTinhHoa” box_width=”300″ box_height=”300″ locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”0″ show_stream=”1″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ animate_effect=”fadeIn” ]

Download tài liệu