1. Hãy cảm ơn về bạn chưa có tất cả những thứ mình mong muốn. Vì nếu bạn đã có đầy đủ rồi thì không còn gì để bạn chờ đợi và hy vọng.
  2. Hãy cảm ơn vì nhiều kiến thức bạn chưa biết. Vì nếu bạn đã biết hết rồi thì bạn không còn cơ hội để học hỏi.
  3. Hãy cảm ơn vì những lúc khó khăn. Vì chính những lúc khó khăn đó giúp bạn Xem thêm