Quản lý nhân sự hay quản lý nguồn nhân lực là sự khai thác và sử dụng nguồn nhân lực của một tổ chức hay một công ty một cách hợp lý qua đó tạo điều kiện để con người phát huy hết khả năng tiềm ẩn, giảm lãng phí nguồn lực, tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Dưới đây là danh mục một số biểu mẫu cần thiết trong công tác hành chính nhân sự:

1. DANH MUC HO SO TUYEN DUNG
2. BẢN CAM KẾT NGHỈ VIỆC
3. BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN
4. Bảng chấm công tăng ca
5. Bảng kê chi tiết tiền lương
6. BẢNG LƯƠNG
7. Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc
8. Bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu
9. Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ nội quy
10. Bảng tự nhận xét của cán bộ
11. BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC
12. BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ-TÀI LIỆU
13. BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN
14. Biên bản đánh giá công việc

15. BIÊN BẢN HỌP XỬ LÝ KHIẾU NẠI
16. BIÊN BẢN THANH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
17. BIÊN BẢN VI PHẠM KỶ LUẬT
18. Danh sách nhân viên chưa được tăng lương
19. DANH SÁCH TĂNG LƯƠNG ĐỊNH KỲ
20. Danh sách thâm niên ĐƠN KHIẾU NẠI – TỐ CÁO
21. ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC
22. GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ KHIẾU NẠI
23. GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG
24. Mẫu bảng hệ số tiền lương chức danh
25. MẪU BÁO CÁO
26. Mẫu công văn đăng ký thang lương
27. Mẫu đơn xin nghỉ hưởng trợ cấp một lần
28. Mẫu đơn xin thuyên chuyên công tác
29.Mẫu giấy chứng nhận sức khỏe
30. Mẫu sơ yếu lí lịch
31. Nội qui công ty
32. Phiếu bổ nhiệm cán bộ
33. Phiếu đánh giá cán bộ
34. Phiếu đề xuất thăng chức
35. Quy chế bổ nhiệm
36. QUY CHẾ KHEN THƯƠNG
37. QUY CHẾ KỶ LUẬT
38. QUY CHẾ LƯƠNG
39. QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ
40. QUY TRÌNH NGHỈ PHÉP
41. QUY TRÌNH NGHỈ VIỆC
42. QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG
43. QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI – TỐ CÁO
44. Quyết định bổ nhiệm
45. QUYẾT ĐỊNH CHO THÔI VIỆC
46. QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG
47. Quyết định xóa bỏ án kỷ luật
48. QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI TỐ CÁO
49. QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT
50.SỔ THEO DÕI KHEN THƯỞNG
51. SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI
52. SỔ THEO DÕI KỶ LUẬT
53. SỔ THEO DÕI NGHỈ PHÉP

Máy chấm công khuôn mặt

Máy chấm công khuôn mặt
Máy chấm công khuôn mặt là sản phẩm công nghệ cao, hiện đại nhất trong những sản phẩm thuộc dòng máy chấm công ezHR9