Thư viện tài liệu 

Tìm kiếm – tra cứu – download tài liệu về quản trị nhân sự 

Bạn quan tâm đến tài liệu nào thuộc từng cấp độ trong công việc quản lý nhân sự?

 

Cấp độ Giám đốc nhân sự

Người Nhân sự tham gia vào các vai trò chiến lược, trong đó Giám đốc Nhân sự được xem như đối tác của Ban Lãnh đạo.

Cấp độ Trưởng phòng nhân sự

Người Nhân sự quản lý các nhân viên và công việc của Phòng Nhân sự, tạo ra những quy trình để các công việc của bộ phận để nâng cao năng suất và hiệu quả của bộ phận, đồng thời phối hợp với các phòng ban khác để hỗ trợ và cùng thực hiện mục tiêu chung toàn doanh nghiệp.

Cấp độ Hành chính nhân sự

Người nhân sự thực hiện các công tác nhân sự một cách chuyên môn hóa. Chuyên viên nhân sự có thể thực hiện chuyên biệt từng mảng tuyển dụng, đào tạo, C&B, quan hệ lao động, góp tiếng nói vào sự thăng tiến và sa thải nhân viên hoặc có thể tổng hợp các nghiệp vụ này. Tuy nhiên, những nhiệm vụ được thực hiện theo chỉ đạo của trưởng phòng hoặc Ban Giám đốc.

Quản lý nhân tài

Đào tạo hiệu quả

Tuyển dụng hiệu quả

Đánh giá hiệu quả công việc

Chính sách phúc lợi

Thư viện biểu mẫu 601 – 620

Hợp đồng và bảo hiểm

Thư viện biểu mẫu phiếu giao nhận CST

Chấm công tính lương

Phỏng vấn và tuyển dụng

Tạo các tin tuyển dụng thu hút

Biểu mẫu tuyển dụng

Mẫu câu hỏi phỏng vấn 

Kinh nghiệm tuyển dụng 

Các báo cáo nhân sự

Báo cáo đánh giá nhân sự

Các quy trình nhân sự trong doanh nghiệp

Quy trình khen thưởng đãi ngộ
Quy trình thực tập và làm việc bán thời gian
Sổ tay công ty