Thư Viện Tài Liệu

Công cụ về tuyển dụng

 • Các mô hình liên quan đến tuyển dụng
 • Thư viện template liên quan đến tuyển dụng
 • Công cụ hữu dụng dành cho tuyển dụng
 • Thư viện bảng mô tả công việc

Công cụ về gắn kết nhân viên

 • Các mô hình liên quan đến sự gắn kết của nhân viên
 • Thư viện Template liên quan đến sự gắn kết của nhân viên 
 • Công cụ hữu dụng cho hoạt động gắn kết nhân viên
 • Thảo luận liên quan đến tuyển dụng

Tổ chức hành chính nhân sự 

 • Thư viện biểu mẫu về hợp đồng lao động
 • Thư viện biểu mẫu về bổ nhiệm
 • Thư viện biểu mẫu về kỷ luật và khiếu nại
 • Thư viện biểu mẫu về chấm công tính lương
 • Thư viện biểu mẫu liên quan đến nghỉ việc
 • Thư viện biểu mẫu về CST
 • Thư viện biểu mẫu về bảo hiểm
 • Thư viện biểu mẫu 101 – 203
 • Thư viện biểu mẫu phiếu giao nhận CST
 • Thư viện biểu mẫu 601 – 620
 • Thư viện biểu mẫu khác

Công cụ về đào tạo          

& quản lý đào tạo          

 • Các mô hình liên quan đến đào tạo
 • Thư viện teamplate liên quan đến đào tạo
 • Công cụ hữu dụng dành cho đào tạo
 • Tài liệu quản trị từ Havard Business Review
 • Bộ sưu tập các nội dung đào tạo
 • Thảo luận liên quan đến đào tạo

Công cụ về chi trả lương thưởng

 • Các mô hình liên quan đến lương thưởng
 • Thư viện template liên quan đến lương thưởng
 • Công cụ hữu dụng dành cho hoạt động chi trả lương thưởng
 • Thảo luận liên quan đến lương thưởng
 • Flie chuyển đổi gross – net

Ứng dụng công nghệ            

trong quản trị nhân sự           

 • Công thức xls cho nhân sự 
 • Ứng dụng Google Form vào tuyển dụng
 • Sử dụng công cụ trên Google Drive
 • Ứng dụng robot chat tự động

Công cụ về đánh giá nhân sự

 • Thư viện KPI phân theo bộ phận
 • Mẫu Template và Tài liệu tổng hợp về đánh giá nhân sự, KPI
 • Các mô hình liên quan đến đánh giá nhân sự, KPI

Các nội dung về sống hạnh phúc & cân bằng

 • Xem nội dung về sống hạnh phúc & cân bằng

Bảng mô tả công việc giúp hệ thống hóa hệ thống công việc trong doanh nghiệp, giúp nhân viên tăng năng suất thông qua việc hiểu rõ công việc, giúp cho việc tuyển dụng và đánh giá được khoa học hơn.

Bạn xây dựng bảng mô tả công việc để đăng tuyển dụng, hay để xây dựng hệ thống nhân sự ? Xem thêm tại đây

Các Báo Cáo Nhân Sự

Báo Cáo Quản Trị
 • Tỷ lệ tăng ca và giờ làm bình thường – 12 tháng
 • Tổng giờ tăng ca theo BP – 12 tháng
 • Tổng giờ tăng ca theo BP – 3 tháng
 • Thống kê ĐT-VS toàn cty – 12 tháng
 • Thống kê ĐT-VS theo BP – 3 tháng
 • Tăng ca trung bình toàn cty – 12 tháng
 • Tăng ca trung bình theo BP – 3 tháng
 • Phụ cấp theo BP – 3 tháng
 • Lương trung bình toàn cty – 12 tháng
 • Lương trung bình theo BP – 3 tháng
 • Lương thực lãnh toàn cty – 12 tháng
 • Lương thực lãnh theo BP – 12 tháng
 • Lương thực lãnh theo BP – 3 tháng
 • Lương tăng ca trung bình cả cty – 12 tháng
 • Lương tăng ca toàn cty – 12 tháng
 • Lương tăng ca theo BP – 3 tháng
 • Đối chiếu lương thưởng – 3 tháng
 • Đối chiếu giờ làm việc – 3 tháng

Download các báo cáo

Báo Cáo Lương
 • Phiếu lương – Mẫu 1
 • Phiếu lương – Mẫu 2 (song ngữ)
 • Báo cáo theo dõi phụ cấp
 • Báo cáo theo dõi chi phí công đoàn
 • Bảng lương tiền mặt
 • Bảng lương chi tiết – Mẫu 1
 • Bảng lương chi tiết – Mẫu 2
 • Bảng chi lương ngân hàng – Mẫu 1
 • Bảng chi lương ngân hàng – Mẫu 2
 • Chiết xuất dữ liệu lỗi – tính lương

Download các báo cáo

Báo Cáo Thuế TNCN
 • Tờ khai khấu trừ Thuế TNCN 02/KK
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KLK
 • Quyết toán Thuế TNCN năm
 • Đăng ký người phụ thuộc
 • Bảng kê Thuế TNCN 05A/BK-TNCN
 • Mẫu TNCN_Đăng ký người phụ thuộc (new)
 • Mẫu TNCN-Quyết toán thuế cuối năm (new)
 • to-khai-dieu-chinh-dang-ky-thue-mau-so-08-mst
 • To_Khai_Dang_Ky_Thue
 • Mau-to-khai-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan 2015
 • Mau-so-07-kk-tncn-to-khai-thue-tncn

Download các báo cáo

Báo Cáo Chấm Công
 • Chiết xuất dữ liệu công
 • Tổng hợp tháng
 • Theo dõi phép năm – Mẫu 1
 • Theo dõi phép năm – Mẫu 2
 • Chi tiết tăng ca
 • Chấm công chi tiết ngày – vào trễ ra sớm
 • Châm công chi tiết ngày – vắng mặt
 • Chấm công chi tiết ngày – mẫu 1
 • Chấm công chi tiết ngày – mẫu 2
 • Theo dõi công tác
 • Báo cáo dữ liệu thô
 • Báo cáo chi tiết ngày nghỉ
 • Chấm công – Dữ liệu thô
 • Chấm công – Chi tiết ngày
 • Chấm công – BC log theo thiết bị
 • BC đăng ký nghỉ
 • Bảng công (theo giờ)
 • Bảng công (theo công)
Báo Cáo BHXH
 • Tăng lao động V2-D02TS_TT595
 • Giảm lao độngV2-D02TS_TT595
 • Lương – Theo dõi BH
 • Mẫu C70A
 • Biểu mẫu VNPT
 • Mẫu BHXH_ Chi chế độ ốm đau+ thai sản
 • Mẫu BHXH_ sổ + thẻ

Download các báo cáo

Báo Cáo Nhà Ăn
 • Report the total amount under the ration
 • Report of summary for department
 • General report meal in shifts
 • General monthly meal report by staff
 • Detailed monthly meal report by staff
 • Detailed monthly meal report by dept
 • Tổng hợp theo phòng ban – Mẫu 1
 • Tổng hợp theo phòng ban – Mẫu 2
 • Suất ăn theo ngày
 • Phần ăn từng bộ phận
 • Danh sách báo lỗi khi ăn
 • Chi tiết theo phòng ban
 • Chi tiết theo nhân viên
 • Ca ăn theo ngày
 • Báo cáo tổng hợp tháng theo nhân viên

Download các báo cáo

Báo Cáo Đánh Giá Nhân Sự
Báo Cáo Nhân Sự
 • Thông tin cơ bản nhân viên
 • Báo cáo nhân sự theo số lượng
 • Quá trình làm việc
 • Thống kê tăng giảm lao động
 • Thống kê nhân viên theo phòng ban
 • Thống kê nhân viên theo loại hợp đồng
 • Thống kê nhân viên theo độ tuổi
 • Thống kê nhân viên tăng
 • Thống kê nhân viên giảm
 • Quyết định tuyển dụng
 • Quyết định thuyên chuyển
 • Quyết định sa thải
 • Quyết định kỷ luật
 • Quyết định chấm dứt thử việc
 • Quyết định chấm dứt HĐLĐ
 • Quyết định bổ nhiệm
 • Quyết định bãi nhiệm
 • HĐLĐ – Mẫu 1
 • HĐLĐ – Mẫu 2
 • Danh sách nhân viên chưa có hợp đồng
 • Danh sách nhân viên sắp hết hạn hợp đồng
 • Danh sách trích ngang
 • Danh sách nhân viên nghỉ việc
 • Danh sách hết hạn HĐLĐ
 • Danh sách gia hạn hợp đồng
 • Danh sách chuyển phòng ban
 • Danh sách CBCNV theo trình độ
 • Danh sách CBCNV theo thâm niên
 • Danh sách CBCNV theo người thân
 • Danh sách CBCNV theo giới tính
 • Danh sách đảng viên
 • Danh sách CBCNV đả kết hôn
 • Danh sách CBCNV được bổ nhiệm

Download các báo cáo

Đăng nhập vào thư viện