Bản mô tả công việc

Như vậy bản mô tả công việc là một bản liệt kê chính xác và xúc tích những điều mà nhân viên phải thực hiện. Nó cho biết nhân viên làm cái gì? Làm như thế nào? Và các điều kiện mà nhân viên đó được thực thi. Nói chung bản mô tả công việc nhằm trả lời các câu hỏi cơ bản: Ai? Tại sao? Cái gì? Khi nào? Ở đâu? Bằng cách nào?
Bản mô tả công việc là một tài liệu cung cấp thông tin liên quan đến công tác cụ thể, các nhiệm vu và trách nhiệm của công việc. Hiểu một cách ngắn gọn bản mô tả công việc là mô tả các nhiệm vụ cấu thành nên công việc đó. Bản mô tả công việc là một tài liệu giải thích trả lời các câu hỏi sau:

 1. Người thực hiện công viêc? Vị trí của họ trong hệ thống của tổ chức?
 2. Tại sao công việc đó phải được thực hiện?
 3. Mục tiêu công việc đó là gì?
 4. Công việc phải làm gì? hay các nhiệm vụ chủ yếu phải hoàn thành?
 5. Công việc được thực hiện ở đâu?
 6. Khi nào công việc được coi là hoàn tất?
 7. Phương tiện, trang bị thực hiện công việc?
 8. Điều kiện làm việc và rủi ro có thể?
Một cách cụ thể bản mô tả công việc thường bao gồm các nội dung sau đây:

 • Nhận diện công việc.
 • Tóm tắt công việc.
 • Các mối quan hệ.
 • Chức năng, trách nhiệm công việc.
 • Quyền hạn.
 • Tiêu chuẩn mẫu.
 • Điều kiện thực hiện công việc.

Tải về đầy đủ các bản mô tả công việc theo từng vị trí

Đăng ký tại đây