Công văn 3685/TB-BHXH của BHXH TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn V/v thực hiện giao dịch điện tử từ ngày 17/11/2015.

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động!

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin gửi đến Quý anh, chị Công văn 3685/TB-BHXH hướng dẫn V/v thực hiện giao dịch điện tử từ ngày 17/11/2015 như sau:

http://quantrinhansu-online.com/wp-content/uploads/2015/11/3685-cntt-tbthuchiengiaodichdientutungay17-11-2015.pdf

banner smartboss