1. Hôm nay trước khi bạn nghĩ về việc nói ra một lời không tử tế – Hãy nghĩ về một ai đó không thể nói được.
  2. Trước khi than phiền về vị của món bạn đang ăn – Hãy nghĩ về ai đó không có gì để ăn.
  3. Hôm nay trước khi bạn than van về cuộc sống – Hãy nghĩ Xem thêm