Mục tiêu Khoá học được thiết kế nhằm giúp học viên:

 • Xác định đúng tầm quan trọng của công tác quản trị tồn kho và vật tư
  trong sản xuất.
 • Có khả năng ứng dụng các phương pháp, công cụ quản lý để quản lý
  tốt vật tư, tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
 Đối tượng
 • Cán bộ quản lý SX, cán bộ kế hoạch, quản lý vật tư, quản lý kho
Phương pháp đào tạo Giảng viên sẽ áp dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải
nội dung khóa học:

 • Thảo luận mở (Open discussion)
 • Nghiên cứu tình huống (Case study)
 • Làm việc nhóm (Team work)
 • Phương pháp động não (Brainstorm)
 • Biểu đố tư duy (Mind-map)
 • Thuyết giảng ngắn (Mini-lecture)
 Thời lượng
 • 04 buổi, mỗi buổi 3 giờ.
 Nội dung
 • Phần 1:Vai trò của công tác quản trị tồn kho, vật tư trong sản xuất kinh doanh
 • Phần 2: Quản trị tồn kho
 • Phần 3: Hoạch định nhu cầu vật tư