QUẢN TRỊ TỒN KHO

HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ

 

Chương trình đào tạo bao gồm các nghiệp vụ quản trị tồn kho hàng hóa

từ đó hoạch định nhu cầu vật tư phù hợp cho sản xuất hàng hóa.

Tại sao phải quan tâm đến tồn kho?

Giá trị hàng tồn kho đang chiếm tỷ trọng rất lớn trong vốn hoạt động của DN và đang là chi phí trong sản xuất. Quản trị tồn kho là làm thế nào để có thể trả lời 2 câu hỏi sau:

a. Tồn kho bao nhiêu là đủ?

b. Lúc nào thì nên đặt hàng?

Quản trị tồn kho của doanh nghiệp có thực sự hiệu quả?

Công tác quản lý vật tư hiện đã hiệu quả chưa? Tiến độ, số lượng, chất lượng vật tư cung ứng cho sản xuất có đáp ứng yêu cầu của sản xuất chưa? Và làm thế nào để có thể cung ứng đồng bộ vật tư cho sản xuất với chi phí thấp nhất? Đó chính là những vấn đề cần giải quyết trong công tác quản lý vật tư.

Chương trình đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG

ĐÀO TẠO

Phần 1: Vai trò của công tác quản trị tồn kho, vật tư trong sản xuất kinh doanh
Phần 2: Quản trị tồn kho
a.      Các chức năng tồn kho

b.      Chi phí tồn kho và các vấn đề của tồn kho

c.      Các nguyên tắc tồn kho

d.      Xác lập và kiểm soát mức tồn kho – các hệ thống kiểm soát tồn kho

e.      Các mô hình quản trị tồn kho – Xác định lượng tồn kho tối ưu, điểm tái đặt hàng và mức dự trữ an toàn.

f.       Phương pháp ABC trong quản lý tồn kho

g.      Đánh giá hiệu quả công tác tồn kho.

h.      Bảo quản và luân chuyển tồn kho

Phần 3: Hoạch định nhu cầu vật tư
a.         Chức năng quản lý vật tư

b.        Các vấn đề trong công tác quản lý vật tư

c.         Quản lý mua

d.        Hoạch định nhu cầu vật tư (MRP)

Tổng quan khóa học

 

 

MỤC TIÊU

 

Khoá học được thiết kế nhằm giúp học viên:

·       Xác định đúng tầm quan trọng của công tác quản trị tồn kho và vật tư trong sản xuất.

·       Có khả năng ứng dụng các phương pháp, công cụ quản lý để quản lý tốt vật tư, tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

ĐỐI TƯỢNG Cán bộ quản lý SX, cán bộ kế hoạch, quản lý vật tư, quản lý kho
 

 

 

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 

Giảng viên sẽ áp dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:

·         Thảo luận mở (Open discussion)

·         Nghiên cứu tình huống (Case study)

·         Làm việc nhóm (Team work)

·         Phương pháp động não (Brainstorm)

·         Biểu đố tư duy (Mind-map)

·         Thuyết giảng ngắn (Mini-lecture)

THỜI LƯỢNG  

04 buổi, mỗi buổi 3 giờ.

Đăng ký học thử

Bạn có thể đăng ký học thử miễn phí khóa này
Paste your AdWords Remarketing code here