Mục tiêu Giúp các học viên hiểu được:

 • Vai trò và chức năng của quản lý bảo trì – bảo dưỡng theo chuẩn TPM.
 • Ứng dụng thực hành xây dựng qui trình quản lý chất lượng bảo trì – bảo dưỡng.
 • Ứng dụng xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị xưởng sản xuất.
 • Giám sát kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị nhà máy sản xuất.
 • Công cụ ứng dụng để nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị.
 Đối tượng
 • Kỹ sư cán bộ, kỹ thuật viên phụ trách cơ điện, bảo trì trong xí nghiệp.
 Thời lượng
 • 06 buổi, mỗi buổi có 3 giờ.
 Nội dung
 • Phần 1: Vai trò và chức năng của quản lý bảo trì bảo dưỡng trong nhà máy
 • Phần 2: Các chỉ số và tiêu chí đánh giá hiệu quả kết quả bảo trì bảo dưỡng
 • Phần 3: Xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị
 • Phần 4: Giám sát kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị
 • Phần 5: Ứng dụng thực hành 5S- Kaizen bảo trì bảo dưỡng thiết bị