Mục tiêu Sau khóa học này học viên có khả năng:

 • Hiểu được vị trí, vai trò của người quản lý kho chuyên nghiệp.
 • Tổ chức nghiệp vụ bố trí kho bãi, định vị trí hàng, sắp xếp hàng hóa trong
  kho.
 • Tổ chức nghiệp vụ bảo quản hàng hóa trong kho.
 • Tổ chức nghiệp vụ xuất / nhập hàng hóa.
 • Tổ chức sổ sách và tổ chức công việc hành chính trong kho.
 • Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh môi trường trong hoạt động kho bãi.
 • Tổ chức và xây dựng mã hóa hàng trong kho.
 Đối tượng
 • Các nhà quản lý kho vận.
 • Thủ kho các kho nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm.
 • Các bạn muốn làm việc trong các kho chuyên nghiệp.
 Thời lượng
 • 06 buổi, mỗi buổi 3 giờ.
 Nội dung
 • Phần 1: Kho và mối quan hệ của kho với các bộ phận chức năng khác
 • Phần 2: Tổ chức nghiệp vụ bố trí, định vị kho bãi, sắp xếp hàng hóa
 • Phần 3: Tổ chức nghiệp vụ bảo quản hàng hóa trong kho
 • Phần 4: Tổ chức nghiệp vụ nhập, xuất hàng hóa trong kho
 • Phần 5: Tổ chức hệ thống sổ sách và hành chính trong kho – kiểm kê kho
 • Phần 6: Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh môi trường trong hoạt động kho – mã số, mã vạch