Mục tiêu Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

 • Mô tả được vai trò, nhiệm vụ của nhân viên QC trong xưởng sản xuất.
 • Thực hành việc lập kế hoạch giám sát chất lượng trong khu vực sản
  xuất.
 • Ứng dụng kỹ năng giám sát , công cụ chính quản lý chất lượng và hoàn
  thành mục tiêu giám sát chất lượng của công ty.
 • Ứng dụng kỹ năng giao tiếp và kỹ năng giám sát trong việc giám sát
  chất lượng sản phẩm và báo cáo.
 Đối tượng
 • Nhân viên QC, nhân viên QA.
 • Nhân viên giám sát sản xuất
 Thời lượng
 • 06 buổi, mỗi buổi 3 giờ.
 Nội dung
 • Phần 1: Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của nhân viên QC với nhiệm vụ giám sát sản xuất
 • Phần 2: Lập kế hoạch, thông tin và triển khai công việc giám sát sản xuất của QC
 • Phần 3: Giám sát năng suất chất lượng xưởng sản xuất
 • Phần 4: Kỹ năng thiết yếu dành cho nhân viên giám sát