TPM (Total Productive Maintenaince) – bảo trì năng suất tổng thể – phương pháp doanh nghiệp Nhật Bản phát triển và được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp trên toàn thế giới. TPM giúp các doanh nghiệp khai thác tối đa nguồn lực sẵn có như: công nghệ, thiết bị, con người… nhằm đạt được hiệu quả sử dụng thiết bị cao nhất, kiểm soát hệ thống toàn diện, ổn định và một môi trường làm việc tốt, an toàn, không có sự cố dừng máy, không phế phẩm, không hao hụt, không tai nạn. Doanh nghiệp áp dụng TPM sẽ phát huy tối đa hiệu suất sử dụng máy móc và nâng cao năng suất lao động.

Mục tiêu Sau khóa học này học viên có khả năng:

  • Nhận biết được các lãng phí trong quá trình sản xuất theo mô hình TPM.
  • Hiểu rõ bản chất của chỉ số OEE trong sản xuất.
  • Mô tả được các hình thức bảo dưỡng và sửa chữa dự phòng thiết bị trong mô hình TPM.
  • Mô tả được cơ sở xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng, qui trình thực hiện và quản lý thiết bị.
 Đối tượng
  • Giám sát, Trưởng phòng, Kỹ sư, Tổ trưởng sản xuất,…
 Thời lượng
  • 04 buổi, mỗi buổi có 3 giờ.
 Nội dung
  • Phần 1: Khái quát chung về quản lý năng suất toàn diện (TPM) nhà máy sản xuất.
  • Phần 2 :  Chỉ số OEE và  các lợi ích của TPM
  • Phần 3: Trình tự xây dựng hệ thống quản lý bảo trì bảo dưỡng hướng đến TPM