KPI về chỉ số thanh toán

1. Chỉ số thanh toán hiện hành:  Đây là chỉ số đo lường khả năng doanh nghiệp đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp. Công thức tính chỉ số thanh toán hiện hành=   Chỉ số này càng thấp ám chỉ doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn đối với việc thực hiện các...

KPI về chỉ số quản lý nguồn vốn

1. Vòng quay tổng tài sản:  Chỉ số này đo lường khả năng doanh nghiệp tạo ra doanh thu từ việc đầu tư vào tổng tài sản . Chỉ số này bằng 3 có nghĩa là : với mỗi đô la được đầu tư vào trong tổng tài sản, thì công ty sẽ tạo ra được 3 đô la doanh thu. Các doanh nghiệp...

KPI về chỉ số đầu tư

1. Hệ số giá trên thu nhập một CP: P/E P/E là hệ số dùng đánh giá đo lường mối liên hệ giữa thu nhập hiện tại và giá mỗi CP, hay cho biết NĐT sẵn sàng trả giá cho mỗi CP cao hơn  mức thu nhập hiện tại bao nhiêu lần. Theo quan điểm “bảo thủ”, P/E dưới 10...