CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: KỸ NĂNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG

Mục tiêu Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể: Mô tả được vai trò, nhiệm vụ của nhân viên QC trong xưởng sản xuất. Thực hành việc lập kế hoạch giám sát chất lượng trong khu vực sản xuất. Ứng dụng kỹ năng giám sát , công cụ chính quản lý chất lượng và hoàn thành...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO CHUYÊN NGHIỆP

Mục tiêu Sau khóa học này học viên có khả năng: Hiểu được vị trí, vai trò của người quản lý kho chuyên nghiệp. Tổ chức nghiệp vụ bố trí kho bãi, định vị trí hàng, sắp xếp hàng hóa trong kho. Tổ chức nghiệp vụ bảo quản hàng hóa trong kho. Tổ chức nghiệp vụ xuất / nhập...