Hướng dẫn cách tính lương làm tăng ca, thêm giờ vào ban đêm, ngày lễ, ngày nghỉ theo Bộ luật lao động mới nhất năm 2014.

Theo điều 97 Luật số 10/2012/QH13 Bộ luật lao động quy định:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a. Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b. Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c. Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

assess

VD: Công ty A trả lương cho nhân viên A là 3.000.000/tháng. Theo quy định của Công ty là có 24 ngày công làm việc thực tế. Trong tháng nhân viên A làm tăng ca ban ngày (ngày thường) được 50 giờ.

– Theo điều 104 Bộ luật lao động: Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

Cách tính lương làm thêm giờ tăng ca cho nhân viên A như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương thực trả theo giờ x 150% x Số giờ làm thêm

– Tiền lương thực trả cho 1 giờ làm việc của A: 3.000.000/24/8 = 15.625 đ
=> Tiền làm thêm giờ ngày thường của A: 15.625 x 150% X 50 giờ = 1.171.875 đ.

Tổng lương nhân viên A : 3.000.000 + 1.171.875 = 4.171.875 đ

+ Đối với lương trả theo sản phẩm các bạn tính như sau:

VD: Trong 1 tháng Nhân viên B đã làm 200 giờ và làm thêm 50 giờ vào ngày thường (ban ngày) để hoàn thành 1.000 sản phẩm với đơn giá là 10.000/cái.

Cách tính lương làm thêm giờ cho B như sau:

 

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm x Số lượng sản phẩm làm ra trong giờ làm thêm x 150%

Tiền lương sản phẩm 1 giờ = 1.000 chiếc x 10.000 đ / 250 giờ = 40.000 đ
Tổng lương sản phẩm làm theo giờ ngày thường = 40.000 đ x 200 giờ x 100% = 8.000.000đ
=> Lương sản phẩm làm thêm giờ = 40.000 x 50 giờ x 150% = 3.000.000đ

Tổng lương thực trả cho NV B = 8.000.000 + 3.000.000 đ = 11.000.000 đ.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30%tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Như vậy: Nếu bạn làm ca đêm vào ngày làm việc bình thường, thì lương của ban sẽ được trả ít nhất là 130% của lương làm việc ban ngày của ngày làm việc bình thường;

Tiền lương làm vào ban đêm = Tiền lương thực trả theo giờ x 130% x Số giờ làm vào ban đêm

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

– Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22h đến 6h sáng ngày hôm sau (Theo điều 105 Bộ luật lao động)

Như vậy: Nếu bạn làm thêm theo giờ vào ca đêm sẽ được tính như sau:

a. Vào ngày thường, thì lương của bạn sẽ được trả ít nhất là:

= (150% x Lương của ngày làm việc bình thường thường) + ( 20% x Lương của ngày làm việc bình thường) = 170% lương của ngày làm việc bình thường;

b. Vào ngày nghỉ hằng tuần, thì lương của bạn sẽ được trả ít nhất là:

= (200% x Lương của ngày làm việc bình thường) + (20% x 200% x Lương của ngày làm việc bình thường) = 240% lương của ngày làm việc bình thường;

c. Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ngoài khoản tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương bạn được hưởng, còn được trả lương làm thêm giờ:

= (300% x Lương của ngày làm việc bình thường) + (20% x 300% x Lương của ngày làm việc bình thường) = 360% lương của ngày làm việc bình thường.

Nguồn: Kế toán Thiên Ưng