1/ How many days were you absent from work last year? Why? / Năm ngoái anh đã nghỉ làm bao nhiêu ngày? Tại sao?

A: I took 5 days off last year, which were all sick days / Năm ngoái tôi nghỉ 5 ngày, đều là những ngày tôi bị bệnh

B: I was absent from work for 4 days last year. I went to my grandmother’s funeral, and I had a bad fever that put me in bed for 3 days. I missed very little work. The year before I only missed 2 days / Năm ngoái tôi nghỉ làm 4 ngày. Tôi dự lễ tang của bà tôi, và tôi đã bị sốt nặng đến nỗi tôi đã nằm 3 ngày. Tôi ít khi nghỉ làm. Năm kia tôi chỉ nghỉ 2 ngày

2/ Tell me about your previous bosses / Hãy nói cho tôi biết về các ông chủ trước đây của anh

A: My last boss worked very hard. He never left the office before his subordinates. He was demanding of us, but he was always quite fair. Even though he was a hard worker, he dind’t work on holidays because he was active at outdoor sports such as tennis in the summer and skiing in the winter. He was energetic, and I liked his attitude / Ông chủ trước đây của tôi làm việc rất chăm chỉ. O6ng ấy không bao giờ rời văn phòng trước cấp dưới . Ông ấy đòi hỏi rất nhiều ở chúng tôi, nhưng ông ấy luôn công bằng. Mặc dù ông ấy là người làm việc chăm, nhưng ông ấy không làm vào các ngày nghỉ vì ông rất tích cực tham gia các môn thể thoai ngoài trời như quần vợt vào mùa hè và trượt tuyết vào mùa đông. Ông ấy rất năng nổ và tôi rất thích thái độ của ông ấy.

3/ What do you think of your current boss? Anh thấy ông chủ hiện giờ của ông thế nào?

A: My current supervisor is a personable and highly trained individual. I have the utmost respect for his qualifications and his supervisory style. He treats supervisions as a dialogue in wich both parties continue to learn. His wonderful sense of humor helps keep staff morale up. Campassion and fairness are also qualities he possess / Cấp trên hiện giờ của tôi là 1 người dễ mến và có chuyên môn tốt. Tôi rất khâm phục các bằng cấp và phong cách quản lý của ông ấy. Ông ấy xem các công tác quản lý là 1 cuộc đối thoại mà trong đó cả 2 bên không ngừng học hỏi. Tính khôi hài tuyệt vời của ông ấy giúp tinh thần của nhân viên luôn hưng phấn.Ông ấy cũng có lòng thương người và sự công bằng.

4/ Why do you decide to change your job? / Tại sao anh quyết định thay đổi việc làm của anh?

B: Because my present job is out of my field and expertise. Since my major is international baking, I really hope to work at a bank / Bởi vì việc làm hiện nay của tôi không đúng ngành của tôi. Vì chuyên ngành giao dịch của tôi là giao dịch ngân hàng quốc tế, tôi thật sư hy vọng được làm việc ở ngân hàng

Nguồn: Sưu tầm

banner smartboss